Cíle

Cíle domova se zvláštním režimem


Zajistit uživatelům pomoc a podporu jejich fyzické a psychické soběstačnosti poskytováním odborné a kvalitní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí, respektujícím soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů a umožnit jim co v nejvyšší míře zapojení do běžného života, zajistit jim vhodné prostředí a důstojné zacházení.

Podpory fyzické a psychické soběstačnosti dosáhneme zaměřením se na zachování a obnovení míry samostatnosti a hygienických návyků, pomoc při zvládání odloučení a začlenění se do nového prostředí.

Soustavným vzděláváním zaměstnanců, zvyšováním jejich odborné kvalifikace, uplatňováním nových přístupů a metod při poskytování péče, vytvořením podmínek pro výkon práce, týmovou spoluprací všech zaměstnanců, rozdělením kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit, dodržováním etického kodexu zaměstnance, profesionálním přístupem zaměstnanců a individuálním plánováním průběhu sociální služby dosáhneme poskytnutí odborné a kvalitní péče.

Zachování smysluplného vztahu k osobám blízkým a jiným dosáhneme podporováním kontaktu s rodinou, přáteli, vytvářením podmínek pro jejich setkávání, účastí rodinných příslušníků na pořádaných akcích, apod.