Jak službu poskytujeme

Jak službu poskytujeme

Našim uživatelům poskytujeme jednotlivé činnosti v návaznosti na jejich schopnosti, možnosti a přání.

Individuální plánování v naší organizaci vychází:

1. Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho novelizace.

2. Z vyhlášky č. 505/2006 Sb., prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách.

3. Z poslání a cílů zařízení.

4. Z ostatních standardů kvality poskytovaných služeb a vnitřních předpisů našeho

zařízení.

Individuální plánování

Je podstatnou zásadou a povinností sociální služby. Jedná se o systematický proces, při kterém jsou zjišťovány osobní cíle v průběhu poskytovaných služeb. Na základě těchto zjištění je naplánován konkrétní způsob a forma naplňování osobních cílů.

Pracovník (klíčový pracovník) s uživatelem popřípadě s rodinnými příslušníky či jinými blízkými osobami vypracovávají individuální plán poskytování sociálních služeb tak, aby byly naplňovány osobní cíle, přání, uživatele podle jeho možností a schopností. V závislosti na dohodnutém cíli je pak naplánován postup, jakými způsoby bude cíle dosaženo.

Osobní cíl

Je to, čeho chce uživatel dosáhnout pomocí sociální služby. Musí se vycházet z představ, požadavků, přání a možností uživatele. Stanovený cíl by měl být reálný ve velikosti i časové dostupnosti, významný pro uživatele a konkrétní.

Individuální plán

Je jedinečný pro každého uživatele a provází jej po celou dobu jeho pobytu v zařízení. Definuje způsob a rozsah poskytovaných služeb, jejichž cílem je naplnit osobní cíle uživatele. Jedná se o dokument, který provází každodenní život uživatele a umožňuje uživateli podílet se na plánování poskytovaných služeb. Je zaměřen na uživatelovy potřeby a osobní cíle, přednosti, zájmy a talent, udržení dovedností, přání a individuální možnosti. Metody práce s uživatelem v rámci individuálního plánování jsou voleny s ohledem na jeho fyzické a psychické možnosti a na způsob života před nástupem do zařízení. Metody práce počítají i se spoluprací rodiny, přátel. Může být zapojen i odborník např. psychiatr, psycholog nebo supervizor. K vypracování individuálního plánu uživatele dochází až po jeho adaptaci na změněné prostředí do 3 měsíců od nástupu do zařízení. Uživatelé mohou své osobní potřeby v průběhu služby přehodnocovat, mají možnost měnit své osobní cíle. Osobních cílů může být i několik, nebo pouze jeden. Uživatel cíl nemusí mít. Při plánování služeb vnímáme uživatele jako partnera, nikoli jako objekt péče.

Adaptační proces

V rámci adaptačního procesu je uživatel seznámen s chodem zařízení, seznamuje se s životem v domově se zvláštním režimem, s ostatními uživateli a naší nabídkou aktivit. Proces adaptace uživatele je podporován formou individuálních návštěv a rozhovorů. Během návštěv je prioritou navázat kontakt s uživatelem, zjišťují se zájmy, schopnosti a možnosti uživatele, vztahy s rodinou, přáteli, možní známí v zařízení a očekávání, která má uživatel od pobytu v našem zařízení.

Výsledkem tohoto procesuje adaptace uživatele, a to v co největší možné míře, vytvoření jeho individuálního plánu poskytování služeb a stanovení jeho osobních cílů, popř. určení termínu jejich dosažení.

Adaptační schopnosti mohou klíčovým pracovníkům pomoci v sestavování individuálního plánu u

jednotlivých uživatelů.

Komunikace

Schopnost pochopit a vyjádřit informaci pomocí mluveným slovem, psaným slovem aj. nebo neverbálním projevem (výraz tváře, pohyby těla, gesta, dotyky aj.). Schopnost pochopit, přijmout či vyjádřit požadavek, pocit, pozdrav, připomínku aj.

Sebeobsluha

Potřeba a míra schopnosti zvládnout samostatně či s dopomocí základní úkony sebeobsluhy, jako jsou strava, toaleta, oblékání, hygiena aj.

Sociální oblast

Uvědomování si jiných osob a jejich přijetí, udržování přátelství, navazování mezilidských vztahů, schopnost pochopení pojmů aj.

Péče

Péče o osobní věci, rozvržení dne aj.

Používání obecných zdrojů

Schopnost chůze po chodníku, přecházení místních komunikací, schopnost vyřizování vlastních záležitostí apod. Schopnost řešení problémů ve známém i neznámém prostředí apod.

Zdraví a bezpečnost

Péče o vlastní zdraví, schopnost jednání s neznámými lidmi, hledání pomoci, aj.

Použitelnost vědomostí

Psaní, čtení, počítání, vědomosti o rodině aj.

Volný čas

Rozvíjení aktivizačních zájmů a zálib podle vlastní svobodné volby respektem ke zvyklostem